NASZ PROJEKT

Zamiar

ICT-INEX jest międzynarodowym projektem realizowanym w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. W skład naszego konsorcjum wchodzą partnerzy z Polski, Finlandii i Austrii. Naszym końcowym celem jest stworzenie ram dla zwiększenia dostępnośc i efektywności szkoleń dla kandydatów na kierowców zawodowych i kierowców zawodowych z użyciem interaktywnych narzędzi. Skupiamy się na upowszechnianiu zalet tych metod w branży szkoleniowej poprzez badanie zwiększenia efektywności szkoleń, którą zapewniają.

W centrum uwagi

Zaakcentowanie braków siły roboczej w transporcie drogowym towarów i osób jest dla nas szczególnie ważne. W tym celu analizujemy potrzeby, bariery i rozwiązania pozwalające na zmianę niekorzystnych trendów. Poprzez uszyte na miarę działania chcemy zachęcić członków wybranych defaworyzwoanych grup społecznych do znalezienia pracy w branży transportowej. Żeby to uczynić, w szczególności podkreślamy wdrożenie w projekcie podejścia nakierowanego na człowieka i jego potrzeby.

 

Adresujemy nasze działania, wsparte rezultatami badań i szkoleń pilotażowych zrealizowanych w projekcie, do fachowców i branżowych autorytetów na różnych poziomach. To znacząco pomoże w osiągnięciu celu projektu - w szczególności zaś możliwe zmiany w legislacji, które przyspieszą proces wdrażania nowych technologii szkoleniowych do procesu szkolenia kierowców zawodowych na różnych etapach.

Wyzwania

Professional drivers are in the top ten professions, among which the employers have most problems in finding qualified employees. At the same time the insufficient professional qualifications among the workforce on the job market, rising requirements and negative image of this occupation escalate the shortage of candidates.

Although ICT-based tools are already deeply rooted in professional driver training, their wider integration in the training programme was hindered due to different reasons. A number of innovative, low-cost and widely-available multimedia devices which also have the potential of being utilized in such training have been recently introduced onto the market. We would like to investigate their potential in professional driver training in order to provide recommendations for integrating and blending these tools together, as well as with traditional training methods.

Road transport industry is constantly changing due to operational, legal and technological advancements. Therefore, drivers  should be provided with the training methods which take these issues into the account and are convenient for the needs of both driving schools and self-education.

There is a number of defavorised groups on the job market (NEETs, 50+, immigrants) which could fill the shortage of professional drivers on the market if addressed properly. Therefore, we find it important to examine how the training could  adapted to individual needs, so it can result in one's successful entering the job market.

Rezultat

Skutkiem ICT-INEX będzie wprowadzenie opartego o komputerowe metody nauczania modelu szkolenia, wzajemnie uzupełniającego się i składającego się z zestawu metod, wytycznych i narzędzi. Model szkoleń będzie oparty o informacje uzyskane od podmiotów zaangażowanych na co dzień w szkolenia, jak i analizy oraz szkolenia pilotażowe przeprowadzone przez Partnerów w swoich krajach.

Dodatkowy wysiłek zostanie włożony w stworzenie rekomendacji dla zmian prawnych na poziomach krajowym i unijnym. Będą one nakierowane na zwiększenie efektywności szkoleń, zwiększeniu ich dostępności i zapewnienie prawnej identyfikacji innowacyjnych, interaktywnych narzędzi szkoleniowych.